โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านโลจิสติกส์

240456คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ บริษัทเพชรศรีวิชัย จำกัด ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ เพื่อสร้างเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ จากประสบการณ์ และพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการณ์