แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตร-นศ.บ.นิเทศศาสตร์.pdf

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตร-บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์.pdf

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตร-บธ.บ.การบริหารธุรกิจ.pdf

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตร-บธ.บ.การเงินและการธนาคาร.pdf

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตร-บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.pdf

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตร-ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์.pdf

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต.pdf

 

 

Blog Attachment