เเจ้งการเรียนการสอนชดเชยในภาคเรียนที่ 3/2556 ทุกศูนย์การศึกษา