เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การจัดการเรียนการสอน กำหนดวันสอนชดเชย เลื่อนการสอบปลายภาคของนักศึกษา (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556