สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วจก. 5+1 ราชภัฏภาคใต้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วจก.5+1 ราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 3” ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 26-28 มีนาคม 2556 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประกันคุณภาพ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารโครงการที่เป็นเลิศ การวิจัยในชั้นเรียน และงานประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะและระุดับสาขาวิชา ให้กับอาจารย์และบุคลากรทั้ง 5 ราชภัฏ