สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาสุราษฎร์ธานีร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เรื่อง สัมมนาทำความเข้าใจ TFRS for SMEs