วจก.นำชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลช้างขวา

changkwa

คณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ร่วมเปิดโครงการในงานบริการวิชาการให้กับเทศบาลตำบลช้างขวาเป็นโครงการโดยต่อเนื่อง และเข้มแข็ง ดำเนินโครงการโดยคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคุณกฤษ สกุลพันธ์ นายกเทศมนตรีช้างขวา และชาวชุมชน (28 ตุลาคม 2557)

{AG}tombon-changkwa{/AG}