รายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการพักการเรียน

เปิดดูรายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระค่าลงทะเบียนได้ ตามสาขา

สาขาบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการทั่วไป
สาขาบริหารธุรกิจ แขนงการการตลาด
สาขาบริหารธุรกิจ แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาการเงินและการธนาคาร
สาขาการบัญชี
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์