รับสมัครนักศึกษาโครงการ Ex.B.A.

Ex-B.A_resize

หลักสูตร
ชื่อภาษาไทย           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ       Bachelor of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย        บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย         บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    Bachelor   of   Business  Administration (Business   Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     B.B.A. (Business  Administration)

วัน เวลา และสถานที่จัดการเรียนการสอน
เรียนและปฏิบัติการ  (ใช้ห้องปรับอากาศ)  ในวันเสาร์ – อาทิตย์
ชุดวิชาที่มีจำนวนหน่วยกิต  9  หน่วยกิต  เวลาเรียน  08.30 – 17.10  น.
ชุดวิชาที่มีจำนวนหน่วยกิต 6  หน่วยกิต   เวลาเรียน  08.30 – 14.40  น.
พักกลางวัน  12.00 – 13.00  น.

สถานที่จัดการเรียนการสอน
ศูนย์สุราษฎร์ธานี  ณ  ศูนย์บูรณาการและห้องปัจจักขภัติ   คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์กระบี่  ณ  สถาบันการพลศึกษา   วิทยาเขตกระบี่

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายที่สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ  เทียบเท่า   กรณีผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ต้องเป็นเจ้าของ   กิจการหรือผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายหรือผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธุรกิจ   มาแล้วไม่น้อยกว่า   3  ปี

ระยะเวลาดำเนินการ
รับสมัคร 
วันที่  15 ตุลาคม  2555  -วันที่   30 เมษายน  2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์  วันที่  18 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  วันที่  25 พฤษภาคม 2556
รายงานตัวและปฐมนิเทศ  วันที่    1 มิถุนายน  2556
เปิดเรียน  วันที่    8 มิถุนายน 2556

ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Ex.b.a ประจำปี 2556  [pdf]