‘มรส.’ จับมือ ‘ร้านเตือนใจ’ ค้าปลีกคู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการกับการทำงานจริง (WIL) แก่นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย และบุคลากรร่วมกันทุกมิติ

S__42631185

เมื่อวานนี้ (27 สิงหาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป จำกัดได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการกับการทำงานจริง (Work Integrated Learning) ในรูปแบบ Block Course แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่เปิดสอนมาแล้วกว่า 7 รุ่น

พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามร่วมกับ คุณวิชิต จุลสัตย์ ประธานกรรมการ บริษัท เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป จำกัด ภายใต้กรอบความร่วมมือเบื้องต้น ดังนี้

1. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
2. มีการสนับสนุนค่าตอบแทนจากการทำงานแก่นักศึกษาและสวัสดิการต่าง ๆ เช่น หอพัก เป็นต้น
3. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การอบรม และการทำกิจกรรมของนักศึกษา
4. ร่วมกันพัฒนาและอบรมบุคลากรของทั้งสองฝ่าย
5. ร่วมกันพัฒนางานวิจัยและอื่น ๆ

ระยะความร่วมมือมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือในระยะเวลา 4 ปี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณทิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ และพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ตอบโจทย์คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงของสถานประกอบการ

ร้านเตือนใจ ร้านค้าปลีกสินค้าคุณภาพดี จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องครัว สินค้าตามเทรนด์ และของใช้จำเป็นภายในบ้าน ราคาเป็นมิตรเคียงคู่ชุมชน ปัจจุบัน บริษัท เตือนใจฯ นับว่าเป็นบริษัทประกอบการด้านธุรกิจค้าปลีกชุมชนที่มีการเติบโตสูงและมีสาขากว่า 114 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งมีการเพิ่มช่องทางการขายผ่านออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งด้วย

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นสาขาที่เปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ในรูปแบบการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงานแบบ Block Course เรียนทฤษฎี 3 เดือน ฝึกปฏิบัติงานจริง 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในสถานประกอบการในความร่วมมือ มีแผนการเรียนให้เลือก 2 แผน ได้แก่ แผนรับทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ และแผนไม่รับทุนการศึกษา มีลักษณะการเรียนภาคทฤษฎีที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงที่สถานประกอบการที่เข้าฝึกปฏิบัติและเงื่อนไขการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา นับว่าเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มีการเรียนการสอนในลักษณะนี้
สำหรับการเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ ร้านเตือนใจ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่มแรก เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) กลุ่ม A จำนวน 15 คน ได้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกโดยบริษัท และทราบสาขาร้านแล้วซึ่งสาขาร้านส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง พังงา และนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษากลุ่มนี้ต้องเข้าฝึกในวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไประยะเวลา 3 เดือน

ผศ.สุกานดา เทพสุวรรณชนะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เผยว่า การสร้างความร่วมมือในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญในการผลักดันแผนการเรียนแบบไม่รับทุนการศึกษา นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนนี้จะได้ฝึกงาน ณ ร้านเตือนใจ สลับกับการเรียนในห้องเรียนทุก 3 เดือน มีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ และ%