ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4

10271593_775289692494955_5963416249378889268_n

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2557 ได้ประชุมวางแผนการทำงาน โดยมี รศ.ปราณี เพชรแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดประชุม  บรรยายกาศภายในการประชุม ได้แต่งตั้งมอบหมายงานให้แต่ละฝ่าย และระดมความคิดเห็นเพื่อให้งานที่จะเกิดขึ้น ออกมาสมบูรณ์แบบและมีความพร้อมมากที่สุด

ดาวน์โหลด รายละเอียด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4  [pdf]

{module[228]}