ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ D-MIND CAMP