ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา