ประกาศ บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ในการเตรียมเอกสารรายงานตัวในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

banner-msc-cong-59

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีธานี ในวันที่ 25 กันยายน 2559 โดยบัณฑิตทุกคนต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในระบบบริการการศึกษา (reg.sru.ac.th) และให้นำใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตมาในวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 กันยายน 2559 นั้น

คณะวิทยากรจัดการ ขอประกาศให้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ นำใบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และให้บัณฑิตฯ จัดพิมพ์แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีของผู้ใช้บัณฑิต โดยให้หัวหน้า นายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ตอบแบบประเมิน ตามสาขาวิชาของตนเอง และนำมายื่นที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 18 กันยายน 2559 มีเอกสารดังนี้

1. แบบสำรวจการมีงานทำของบัณฑิต พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา reg.sru.ac.th
2. แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แยกตามสาขาวิชาดังนี้

  • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ [PFD File] [DOC File]
  • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [PFD File] [DOC File]
  • แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต-สาขาการเงินการธนาคาร [PFD File] [DOC File]
  • แบบสอบถามความพึงพอใจผูู้ใช้บัณฑิต-สาขาการบัญชี [PFD File] [DOC File]
  • แบบสอบถามความพึงพอใจผูู้ใช้บัณฑิต-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ [PFD File] [DOC File]
  • แบบสอบถามความพึงพอใจผูู้ใช้บัณฑิต-สาขาวิชานิเทศศาสตร์ [PFD File] [DOC File]
  • แบบสอบถามความพึงพอใจผูู้ใช้บัณฑิต-สาขาเศรษฐศาสตร์ [PFD File] [DOC File]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่… คณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 083 8261963 (คุณศิริธร)

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีเอกสารดังกล่าวบัณฑิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร บัณฑิตจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการซ้อมรับปริญญาบัตร