ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตามโครงการสอบวัดทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 /2556