ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

internship-calendar

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอแจ้งปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) และขอให้นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตรวจสอบตารางปฏิทินและรายละเอียดกิจกรรมแต่ละสัปดาห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน หากนักศึกษามีข้อสงสัยให้ติดต่อฝ่ายฝึกประสบการณ์การณ์วิชาชีพ (พี่เจน) ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

internship-calendar-regular-2-63

ดาวน์โหลด ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [PDF]

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.