โครงการเสวนาแนวทางการพัฒนา บัณฑิตพันธุ์ใหม่ วจก.

บัณฑิตพันธุ์ใหม่-02

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะกรรมการหน่วยพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการเสวนาแนวทางการพัฒนา บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ ห้องประชุมปัจจักขภัติ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

บัณฑิตพันธุ์ใหม่-02

 

การเสวนาแนวทางการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และเพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมี นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ดำเนินโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ “เสวนาแนวทางการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่” และ ดร.อนุมาน จันทวงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้กล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนผู้เข้าร่วมโครงการ และกล่าวต้อนรับท่านวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ธิตินันท์ ชาญโกศล  และ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการบรรยายถ่ายทอดความรู้แนวทางการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในโอกาสนี้

 

บัณฑิตพันธุ์ใหม่-02
บัณฑิตพันธุ์ใหม่-02

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.