ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน

 

ตารางกิจกรรมการเรีียนการสอน

วัน / เดือน / ปี กำหนดการ
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2557 – นักศึกษาทุกชั้นปีที่ตรวจสอบตารางเรียนและลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ที่ http://reg.sru.ac.th
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 –
วันที่ 30 มกราคม 2558
– นักศึกษาทุกชั้นปีพิมพ์ใบชำระเงินทาง http://reg.sru.ac.th และชำระเงินค่าลงทะเบียนตาม
ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนที่แจ้ง ไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 – เริ่มปรับการลงทะเบียนหลังจากวันที่กำหนดวันละ 50 บาท
วันที่ 12 มกราคม 2558 – วันเปิดการเรียนการสอน (เริ่มสอน)
วันที่ 13 มีนาคม 2558 – วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียนหลังจากวันที่เริ่มมีการปรับการลงทะเบียน (พร้อมค่าปรับ 1,500 บาท)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558 – วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอสำเร็จการศึกษา
วันที่ 20-31 มีนาคม 2558 – ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาควิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับอาจารย์)
วันที่ 10-24 เมษายน 2558 – นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 10 เมษายน 2558 – วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้เกรด I ของภาคเรียนที่ 1/2557
วันที่ 10 เมษายน 2558 – วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการเรียน
วันที่ 10 เมษายน 2558 – วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
วันทีื่ 24 เมษายน 2558 – วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันที่ 27-30 เมษายน 2558
วันที่ 1 พฤษถาคม 2558 และ
วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558
– วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 – วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 – วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ของภาคเรียนที่ 2/2557 (สำหรับอาจารย์)
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 – วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 (สำหรับอาจารย์) ภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 – วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 (สำหรับอาจารย์)

 

ตารางการจัดการเรียนการสอนแและสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดการเรียนการสอน            ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดการเรียนการสอน
1 วันที่ 12-16 มกราคม 2558   10 วันที่ 16-20 มีนาคม 2558
2 วันที่ 19-23 มกราคม 2558    11 วันที่ 23-27 มีนาคม 2558
3 วันที่ 26-30 มกราคม 2558   12 วันที่ 30-31 มีนาคม, 1-3 เมษายน 2558
4 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558   13 วันที่ 6-10 เมษายน 2558
5 วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558   14 วันที่ 16-17 เมษายน 2558
6 วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558   15 วันที่ 20-24 เมษายน 2558
7 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558   16

วันที่ 27-30 เมษายน, 1 พฤษภาคม และ
4-8 พฤษภาคม 2558 สอบปลายภาค

8 วันที่ 2-6 มีนาคม 2558  
9 วันที่ 9-13 มีนาคม 2558