คืนสู่เหย้ารวมมิตรศิษย์ วจก.

DSC_3799_resize

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการคืนสู่เหย้า รวมมิตรศิษย์ วจก. ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 – 23.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชมรมศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรู้จักมากขึ้น เชิดชูเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่า สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสาขาวิชา และเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา

รายชื่อผู้ได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
1. โล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น  ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะวิทยาการจัดการ “คุณลี  ซอง ไทย”
2. โล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น  ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะวิทยาการจัดการ “คุณโสภา  กาญจนะ”
3. โล่รางวัล ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ “คุณประกิต  ประสิทธิ์ศุภผล”
4. ประกาศนียบัตร เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เกรดเฉลี่ยสะสม  3.76 “นางสาวนวพร  ศรีแก้วณวรรณ”
5. ประกาศนียบัตร เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านกีฬาได้รับเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นและรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม “นายสุรชัย  นาคแถม”
6. ประกาศนียบัตร เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านกีฬาได้รับเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น “นายคทายุทธ  ชูเมฆ”
7. ประกาศนียบัตร เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม “นายรักเกียรติ์  ท่าดี”