คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

internship-notice