คณะวิทยาการจัดการ กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 /2557

20140529-banner-extra-student-2557

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

คณะวิทยาการจัดการ/
หลักสูตร

 

รหัส

สาขาวิชา

จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

ม.ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

 ว.นานาชาติการท่องเที่ยว (สมุย)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1. การจัดการทั่วไป 109 100 50 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
2. การจัดการทั่วไป (เทียบ/ปวส) 110 50 50 สำเร็จการศึกษา ปวส. / เทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ
3. การตลาด 111 50 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
4. การตลาด (เทียบ/ปวส.) 112 50 สำเร็จการศึกษา ปวส. / เทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 113 50 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
6. การเงินการธนาคาร 114 50 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
7. การจัดการโลจิสติกส์ 115 50 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
8. การจัดการโลจิสติกส์ (เทียบ/ปวส.) 116 50 สำเร็จการศึกษา ปวส. / เทียบเท่าทุกสาขา
9. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 117 100 50 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
10. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบ/ปวส.) 118 100 50 สำเร็จการศึกษา ปวส. / เทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาใกล้เคียง
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
1. บัญชี 119 50 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. บัญชี (เทียบ/ปวส.) 120 50 สำเร็จการศึกษา ปวส. / เทียบเท่าสาขาทางบัญชี
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)
1. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 121 50 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   จำหน่ายใบสมัคร     :  วันที่ 9 มิถุนายน 2557 – 6 กรกฎาคม 2557 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1
อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี

   รับสมัคร                 :  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   สอบข้อเขียน           :  วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
ห้องสอบตามที่แจ้งในใบเสร็จรับเงินในวันสมัคร

   ประกาศผล             :  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หรือที่เว็บไซต์ www.sru.ac.th

 

   รายงานตัว              :  วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำหน่ายใบสมัคร     :  
วันที่ 9 มิถุนายน 2557 – 6 กรกฎาคม 2557 ที่ฝ่ายธุรการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด
                                   อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   รับสมัคร                 :  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   สอบข้อเขียน           :  วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ประกาศผล             :  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือที่ www.sru.ac.th
   รายงานตัว              :  วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาการจัดการ 
โทรศัพท์ 0 7735 5651 ต่อ 1008 (ฝ่ายวิชาการ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 0 7735 5630 ต่อ 214 (ฝ่ายแผนกการเรียน) หรือ ต่อ 215 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล