คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557 ทีมผู้บริหาร มหาิวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

DSC_2124

ช่วงเช้าของวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ  อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา)  อาจารย์มณกันต์ สมเกื้อ (รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาและวิเทศสัมพันธ์) พร้อมทั้งบุคลากรสายวิชาการและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557 ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{module[221]}