ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557