ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC)

banner-setic

จากความร่วมมือระหว่างและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนผ่าน SET IC  โครงการ University Networking มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเผยแพร่ความรู้ด้านการออม การลงทุนให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนในภูมิภาค และหนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center หรือ SET IC)

ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center หรือ SET IC) จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “Your Investment Center : ศูนย์ความรู้การลงทุนที่คุณเข้าถึงได้” เป็นศูนย์กลางรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน และการลงทุน ให้แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจลงทุนทั่วไป โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน และราคาหลักทรัพย์  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้ด้านการออมและการลงทุนได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดทุนกับมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น ในการจัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านการเงินและการลงทุนร่วมกัน

ในการนี้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC) จ.สุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556  เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในงานพบกับ

•  กิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC)  โดย คุณจรัมพร โชติกเสถียร  กรรมการและ
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานในพิธี

•  การมอบตำราวิชาการด้านการเงินการลงทุน

•  นำชมพร้อมแนะนำข้อมูลและบริการภายใน SET IC

•  กิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ “ลงทุนหุ้นออนไลน์ง่ายแค่คลิกและค้นหาหุ้นดีด้วยโปรแกรม SET SMART”


ดาวน์โหลด :
 กำหนดการพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC)