ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)”

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาตื ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)” ขึ้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๗ – วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยจากองค์กรในระบบวิจัยทั่วประเทศ การจัดงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

๑. นิทรรศการ

๑.๑ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

๑.๒ นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย

๒. Highlight Stage เป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย

๓. มุมเจรจาธุรกิจ/ความร่วมมือในการต่อยอดและขยายผลงานวิจัย

การลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับหน่วยงานและสถาบันที่ประสงค์เดินทางมาพร้อมกันเป็นหมู่คณะ (๒๐ คนขึ้นไป)

ติดตามข่าวสารอัพเดท ได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th

ดาวน์โหลด หนังสือขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)”  [pdf]

ดาวน์โหลด แบบแจ้งความประสงค์การเดินทางเป็นหมู่คณะในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)”  [pdf]

Blog Attachment