ขอเชิญเข้าร่วม และแจ้งกำหนดการ การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2556