องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาปี1 และ ปี2 เข้าร่วมกิจกรรม วิศวกรสังคม

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 1 และ ปี2 เข้าร่วมกิจกรรม วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สู่ความจงรักภักดีเหนือเกล้า ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.50 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

วิศวกรสังคม
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.