ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ