กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี