กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย