กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2556

วันศุกร์ที่  8  มีนาคม  2556  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

เพื่อให้นักศึกษารับทราบแนวทาง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนผ่านระบบ e-Studentloan
ประจำปีการศึกษา 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม