กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

19-06-2014-new-student-orientation-schedule-regular-academic-year-2014

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

07.30 – 08.00 น.    – นักศึกษารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 4,782 คน
08.00 – 08.30 น.    – พิธีเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทให้แก่นักศึกษา โดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
                              ราชภัฏสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงาน โดย นายธาตรี คำแหง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
                              แนะนำผู้บริหาร โดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
08.30 – 09.00 น.    – พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูแก่ศิษย์เก่าเกียรติยศ
09.00 – 09.30 น.    – พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร แก่นักศึกษาดีเด่น
09.30 – 10.00 น.    – พิธีมอบเสื้อสามารถ แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน
10.00 – 12.00 น.    – ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนและการวัดผล โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12.00 – 13.00 น.    – พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    – การใช้ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยและการป้องกันของนักศึกษาวัยวัยใส
                             โดย เภสักร ปรุฬวิทย์ อักษรดิษฐ์ วิทยากรจาก บริษัท ซีเน็นซิด ฟาร์ม่า จำกัด 
15.00 – 16.30 น.    – นโยบายและแนวปฏิบัติ งานกิจกรรม กีฬาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                             โดย นายธาตรี คำแหง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หมายเหตุ 

1. นักศึกษารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ  จำนวน 4,782 คน
          1) คณะครุศาสตร์                             จำนวน      671   คน
          2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน   1,245   คน
          3) คณะพยาบาลศาสตร์                     จำนวน      109   คน
          4) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว      จำนวน       351  คน 
          5) คณะวิทยาการจัดการ                    จำนวน    1,067  คน
          6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จำนวน       942  คน
          7) คณะนิติศาสตร์                            จำนวน       397  คน

2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจะขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพแก่นักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้นำเอกสารที่ต้องใช้มาด้วย คือ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ ที่คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

3. กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557  [pdf]