การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัย

010456คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัย” โดย  ดร.ราชันย์  บุญธิมา  วันที่ 1-2 เมษายน 2556 ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 3  อาคารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัย สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง