การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิทยากรกระบวนการ

1303562คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิทยากรกระบวนการ  
ขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2556  ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์  มหาวิทยาลัียราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนสายบริหารธุรกิจที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิทยากรกระบวนการ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะการเป็นครูกระบวนการ  โดยวิทยากร ผศ.รุจิพร  เจริญศรี  ผศ.ธีระศักดิ์  แสงสัมฤทธิ์ และนางสิริมา เจริญศรี