การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

290356คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “พัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 3  อาคารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ และพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการสอน หนัีงสือ ตำรา รายงานการวิจัยหรือบทความการวิจัย และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)