การประชุมปฏิบัติการ ถอดรหัส วจก. สู่อนาคต

030456คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ ประ่ชุมเิชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัส วจก. สู่อนาคต”  วันที่ 3 เมษายน 2556 ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 3  อาคารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ใน 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) และ จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “บันได 4 ชั้น ความใฝ่ฝัน 5 มิติ ด้วยยุทธศาสตร์ 5 สร้าง 3 พัฒนา”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี