การประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice) ประจำปีพ.ศ.2560

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ นุ้ยแดง และนางเจนจิรา คงกะพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์ไพศาล นาคกราย ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice)  จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยปีนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยกัน จำนวน 16 เรื่อง ซึ่งได้จัดประกวดเมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รางวัลที่ 1 เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จากคณะวิทยาการจัดการ
รางวัลที่ 2 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลที่ 3 เรื่อง อบรมเผยแพร่หนังตะลุง จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รางวัลที่ 4 เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress ในลักษณะ Multiple site จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลที่ 5 เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มุ่งสู่ความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ จากคณะนิติศาสตร์