การจัดการความรู้เพื่อทำสารนิพนธ์ (Ex.B.A.) รุ่น 4 ศูนย์สุราษฎร์ธานี

220356ExBAคณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อทำสารนิพนธ์”  ให้นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหารธุรกิจ (Ex.B.A.) รุ่น 4  ศูนย์สุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น.  ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 3  อาคารคณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานและการทำสารนิพนธ์ สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนา แก้ไขปัญหาในหน่วยงานอย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม