หน่วยวิจัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI

workshop-on-writing-research-articles-03

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ณ Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi  จังหวัดกระบี่ โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มาเป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่าง ๆ

ตลอดระยะเวลาที่อบรม 3 วัน นักวิจัยจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง โดยเขียนโครงร่างบทความวิจัยของตนเองพร้อมกับนำเสนอ โดยทุกชิ้นงานจะได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากร ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้นักวิจัยได้เข้าใจการตีพิมพ์ผลงานในวารสารมากยิ่งขึ้น

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.