โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม AMOS

{edocs}/document/article/training-program-for-data-analysis-using-amos-program.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

ดาวน์โหลด : โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม AMOS  [PDF File 64.4 KB]

 

 

Blog Attachment