โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างสังคม

presented-creative

กำหนดการโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับสื่อมวลชนรุ่นใหม่
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้อง ออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

——————————————————————-

08.00 – 09.00 น.       ลงทะเบียน รับอาหารว่าง

08.30 – 09.00 น.       กล่าวรายงานโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

                              กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.ประโชยน์  คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร/ถ่ายภาพร่วมกัน

09.00 – 12.30 น.       การบรรยายพิเศษ “การนำเสนอข่าวสารเชิงสร้างสรรค์”
โดยคุณชาติ  พัฒนกุลการกิจ  ผู้ประกาศข่าวทางสถานี
โทรทัศน์อัมรินทร์ทีวี

12.00 – 13.30 น.       พักรับประทานอาหาร

13.30 – 14.45 น.       การเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์”
โดยคุณภัทราพร  สังข์พวงทอง  พิธีกรรายการกบนอกกะลาและ
ผู้ดำเนินรายการร่วมด้วยช่วยกัน FM. 96.0 และคุณแก้วตา  ปริศวงศ์
โปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการคนค้นคน บ.ทีวีบูรพา จำกัด
ทางสถานทีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
ดำเนินรายการโดย อาจารย์นาวิน  วงศ์สมบุญ สาขานิเทศศาสตร์

14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.       การเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์” (ต่อ)

                              กล่าวขอบคุณโดย อาจารย์วิริยะ  กลื่นเสาวคนธ์
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

                              กล่าวปิดงาน โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์
                              คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

                              ถ่ายภาพร่วมกัน

ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างสังคม  [pdf]