ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

    

ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 
   
   
 
 
 
 
   

นางสุภานีย์ พุทธพงค์ 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ