ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

    
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 


ดร.ธนายุ  ภู่วิทยาธร 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ


นางสาวปลื้มใจ  ไพจิตร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัยนายไพศาล  นาคกราย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
 


นางปิยตา  สุนทรปิยะพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร


นางสาวกมลวรรณ  เหล่ายัง 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ


นายนาวิน  วงศ์สมบุญ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายโครงการพัฒนานักศึกษา
 
 
 


นางสุภานีย์ พุทธพงค์ 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ