ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.
 • อาจารย์วัชรี พืชผล
  อาจารย์วัชรี พืชผล

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  อีเมล supperpu@yahoo.com 
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ
  รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ

   

  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  อีเมล -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การวิจัย
 • ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
  ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  อีเมล ajarnden@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การตลาด
 • ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข
  ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D. (Food Technology)
  สถาบันการศึกษา New Zealand
  อีเมล Chalida3@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์รวงนลิน เทพนวล
  อาจารย์รวงนลิน เทพนวล

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล Ruangnalint@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย
  อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล peat_t5@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ  

ภาคปกติ

            คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคปกติ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบเข้า)
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า  แบ่งเป็น  3 ประเภทดังนี้

            1. ประเภทคัดเลือกทั่วไป  (โควต้า)

                : นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์   

            2. ประเภท  Road  show

                : นักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

            3. ประเภทรับตรง

                : เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อพร้อมกันทั้งเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  

ภาค กศ.บท.

            คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาค กศ.บท.
(เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)  ณ  ศูนย์สุราษฎร์ธานี  ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย  หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร และหน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดระนอง   ในหลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี  และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบเข้า)  ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องผ่าน การสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

 

 

           กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   ให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน
           ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการกู้ยืมได้จากเว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือติดตามข่าวสารหน้าเว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


           ทุนเงินยืมเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนประจำภาคเรียน คณะวิทยาการจัดการ   โดยให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทำสัญญายืมเงินเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ลงทะเบียนเรียน  โดยมีระเบียบเงื่อนไข
ดังนี้่ คุณสมบัติของนักศึกษา  การทำบันทึกข้อความและทำสัญญายืมเงิน  
           ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มงานกิจการนักศึกษาที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  คำร้องขอรับทุนเงินยืมเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนประจำภาคเรียน


           ทุนทำงานของนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์์ธานีได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการมีงานทำของนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ
           ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมในโครงการได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา


           ทุนการศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานราชการ  บริษัท  มูลนิธิ  และบุคคลทั่วไป
 เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้ ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่กำหนด  สามารถติดตามข่าวทุนการศึกษาได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์