ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

  จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
26 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  [pdf] ...

  ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
26 ก.ค. 2560

ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ...

  ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ.2559
26 ก.ค. 2560

บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประเภท ประชุมวิชาการระดับชาติ)ลำดับชื่อ-นามสกุลชื่อเรื่องวารสารที่ตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่1ผศ.ดร.ธนายุ...

  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2559
26 ก.ค. 2560

บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประเภท ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)ลำดับชื่อ-นามสกุลชื่อเรื่องวารสารที่ตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่1น.ส.สุธ...

  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
26 ก.ค. 2560

บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)ลำดับชื่อ-นามสกุลชื่อเรื่องวารสารที่ตีพิมพ์สิ่ง...