ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
12 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560  [pdf] ...

  สมอ.08 ปรับ Curriculum Mapping และ เอกสารแนบ Cirriculum Mapping
14 ก.ค. 2559

สมอ.08-ปรับ-Curriculum-Mapping-หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์.docสมอ.08-ปรับ-Curriculum-Mapping-หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ.docสมอ.08-ปรับ-Curriculum-Mapping-หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี.docสมอ.08-ปรับ-Curriculum-Mapping-หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร...

  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
12 ก.ค. 2559

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559  [pdf]...

  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน
16 ม.ค. 2559

 ดาวน์โหลด Cirriculum-Mapping-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  [doc]                Cirriculum-Mapping-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ.doc  [doc]                Cirriculum-Mapping-สาขาวิชาการบัญชี  [doc]                Curriculum-Mapping-หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์  [doc]  ...

  รายงานสรุปผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อจัดทำ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2557
08 ก.ค. 2558

ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อจัดทำ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2557  [pdf]                รายงานสรุปผลการเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามหลักสูตร  [xls]...