ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  [pdf]

คำสั่งนิเทศ-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-1-2559.pdf

คำสั่งนิเทศ-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-1-2559.pdf

คำสั่งนิเทศ-แขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์-1-2559.pdf

คำสั่งนิเทศ-สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร-สาขาวิชาการบัญชี-สาขาวิชานิเทศศาสตร์-แขงวิชาการจัดการทั่วไป-เพิ่มเติม-1-2559.pdf