ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
08 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลด ใบสมัครพร้อมรายละเอียดการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชี...

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงบ สิงสันจิตร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 ม.ค. 2561

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงบ สิงสันจิตร ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาการบริหารธุรกิจ  ...

  นักศึกษาการบัญชีคว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันทักษะการจัดทำและนำเสนองบการเงิน โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018
23 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม "โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018" ณ มหาวิทยาลัยเ...

  วจก. รับพรปีใหม่ เพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงาน ปี 2561
06 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย ดร. อนุมาน จันทวงศ์ (คณบดี) ผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภ...

  ชาว วจก. ยกขบวน สวัสดีปีใหม่ ชาว มรส.
06 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย ดร. อนุมาน จันทวงศ์ (คณบดี) ผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิ...