ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

  “วจก เปิดบ้าน” สร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องก่อนเรียนจริง ใน Rajabhat Camping 2018
10 ต.ค. 2560

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Rajabhat Camping 2018  และ “กิจกรรมเปิดบ้าน วจก. – แชร์ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” โดยศิษย์ปัจจุบัน นางสาวนิตติยา ดาวกระจา...

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้สำหรับกิจการ NPAE”
25 ก.ย. 2560

ดาวน์โหลด รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้สำหรับกิจการ NPAE”  [pdf] ...

  แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
22 พ.ค. 2560

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตร-นศ.บ.นิเทศศาสตร์.pdfแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตร-บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์.pdfแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช...

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
01 พ.ค. 2560

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบอนุมัติตำแหน่งผู้ช่วย...

  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน
27 มี.ค. 2560

 ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน [PDF File] ...