ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
30 พ.ย. 2560

...

  ขอเชิญนักศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน GOOGLE APP FOR EDUCATION
29 พ.ย. 2560

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน Google App for Education" ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปั...

  คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงพระ
26 พ.ย. 2560

   ...

  กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560
02 พ.ย. 2560

 กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 แผนที่จุดถ่ายภาพหมู่บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ   ตัวอย่าง รูปคณะวิทยาการจัดการ (ภาพหมู่คณะ) ขนาด 12 x 36 นิ้วตัวอย่าง รูปสาขา ขนา...

  ขอให้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อเพื่อตอบแบบภาวะการมีงานทำและแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
02 พ.ย. 2560

 บัณฑิตตรวจสอบรายชืื่อ           รายชื่อบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อเพื่อตอบแบบภาวะการมีงานทำและแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑ...