ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

  แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
22 พ.ค. 2560

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตร-นศ.บ.นิเทศศาสตร์.pdfแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต-หลักสูตร-บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์.pdfแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช...

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
01 พ.ค. 2560

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบอนุมัติตำแหน่งผู้ช่วย...

  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน
27 มี.ค. 2560

 ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน [PDF File] ...

  วจก เปิดบ้าน (Open House) 'งานครบรอบ 32 ปี คณะวิทยาการจัดการ' ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12 ม.ค. 2560

 ดาวน์โหลด ขอเชิญเที่ยวชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี ราชภัฏคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน  [jpg]  ...

  ประกาศถึงบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการจองภาพถ่ายงานรับปริญญา วันที่ 18 กันยายน 2559
16 ก.ย. 2559

 ...