ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษได้ออกให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามคำเชิญให้บรรยายในหัวข้อ "การตลาดออนไลน์สำหรับการบริหารรัฐกิจและวิสาหกิจ" ณ ห้อง UC328/1 อาคารบริการวิชาการและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.เกวลิน อังคณานนท์ (ดร.ปลา) อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

online-marketing-02.jpgonline-marketing-01.jpgonline-marketing-03.jpgonline-marketing-04.jpgonline-marketing-05.jpgonline-marketing-06.jpgonline-marketing-07.jpgonline-marketing-08.jpgonline-marketing-09.jpgonline-marketing-10.jpgonline-marketing-11.jpgonline-marketing-12.jpg