ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

 

แบบฟอร์มงานแผนและงบประมาณ 

ฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560.doc 
ฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560.pdf 
ฟอร์มรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2560.docx
ฟอร์มรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2560.pdf
แบบฟอร์มเล่าสู่กันฟัง.doc
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบบ บก.111.pdf
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ.pdf  
ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf  
อัพเดทข้อมูลล่าสุด จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
หนังสือค้ำประกัน-การยืมเงินทดรองจ่าย-พ.ศ.2557.pdf    
(18 กันยายน 2557)
ใบเสร็จรับเงินสำหรับวิทยากร.pdf 
(เริ่มใช้ 16 ตุลาคม 2557)

 

งานประกันคุณภาพ

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557.pdf
  2. คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค. 2559).pdf
3. การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 องค์ประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร (ณ วันที่ 18 ก.ย. 2558).pdf
4. การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ณ วันที่ 10 ก.พ. 2559).pdf
5. ประเด็นหารือ ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการรปะกันคุณภาพภายใน (ณ วันที่ 25 ส.ค. 2558).pdf
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 - 2561.pdf
7. แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตานเอง (SAR) ระดับหลักสูตร - มคอ.7.docx