ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชามีการกําหนด  รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนวิีธีการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลในรายวิชาตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้้  นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  ประกอบด้วย 7 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่ 3 ลักษะและการดําเนินการ 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

.